Sample form of contract for: consultants' services / The World Bank.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Được phát hành:[Washington D.C. : World Bank, 1989]
Mô tả vật lý:viii, 29 p.
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Sınıflama Numarası:332.1532/SAMf
Eser Adı:Sample form of contract for: consultants' services / The World Bank.
Được phát hành:[Washington D.C. : World Bank, 1989]
Mô tả vật lý:viii, 29 p.
Những chủ đề:
Kurum/Kuruluş Ek Girişi:World Bank
Dünya Bankası

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE

Chi tiết quỹ từ T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE
Số hiệu: 332.1532 SAMF K
Sao chép Sẵn có  Đặt Giữ