Sample bidding documents: procurement of goods / The World Bank: Inter-American Development Bank.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Được phát hành:Washington D.C. : World Bank, Inter-American Development Bank, 1986.
Mô tả vật lý:40 p.
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
số ISBN:0821307800
Sınıflama Numarası:332.1532/SAMb
Eser Adı:Sample bidding documents: procurement of goods / The World Bank: Inter-American Development Bank.
Được phát hành:Washington D.C. : World Bank, Inter-American Development Bank, 1986.
Mô tả vật lý:40 p.
Những chủ đề:
Kurum/Kuruluş Ek Girişi:World Bank
Inter-American Development Bank

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE

Chi tiết quỹ từ T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE
Số hiệu: 332.1532 SAMB K
Sao chép Sẵn có  Đặt Giữ