Manpower Requirements And Educational Programming In Turkey.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Được phát hành:Ankara: DPT.Spd, 1962.
Mô tả vật lý:44 Sayfa
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Sınıflama Numarası:331.1109561
Eser Adı:Manpower Requirements And Educational Programming In Turkey.
Basım Bilgisi:1. Edisyon
Được phát hành:Ankara: DPT.Spd, 1962.
Mô tả vật lý:44 Sayfa
Loạt:DPT.80-Spd.8
Những chủ đề:
Kurum/Kuruluş Ek Girişi:DPT

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE

Chi tiết quỹ từ T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE
Số hiệu: 331.1109561 MAN K.1
Sao chép Sẵn có  Đặt Giữ