OECD journal on development.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Được phát hành:Paris: OECD, c2006-
Mô tả vật lý:v. : ill.
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Sınıflama Numarası:338.911724/DAC II
Eser Adı:OECD journal on development.
Paralel Eser Adı:Development co-operation report
Survey on monitoring the Paris Declaration
Được phát hành:Paris: OECD, c2006-
Mô tả vật lý:v. : ill.
Cilt/Tarih Aralığı:Quarterly
Genel Notlar:Vol. 7, no.1 (2006)-
Continues: DAC journal
Issued by the OECD Development Assistance Committee
First no. of each volume issued as: Development co-operation report
Related title: Development co-operation report
Related title: Survey on monitoring the Paris Declaration
Kütüphanede bulunan yıllar: 2009 v.8 no. 3-4, 2009 v.9 no.3, 2009 v.9 no.4, 2009 v.10 no.2, 2010 v.10 no.3, 2010 v.10 no.4,
Những chủ đề:
Kurum/Kuruluş Ek Girişi:Organisation for Economic Co-operation and Development. Development Assistance Committee (OECD. DAC)
Önceki Eser Adı:DAC journal

Internet

SourceOECD (On-line erişim)

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE

Chi tiết quỹ từ T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE
Số hiệu: 338.911724 DAC II 2008 C.8 3-4
338.911724 DAC II 2009 C.10 2
338.911724 DAC II 2009 C.9 3
338.911724 DAC II 2009 C.9 4
338.911724 DAC II 2010 C.10 3
338.911724 DAC II 2010 C.10 4
Sao chép Sẵn có  Đặt Giữ
Sao chép Sẵn có  Đặt Giữ
Sao chép Sẵn có  Đặt Giữ
Sao chép Sẵn có  Đặt Giữ
Sao chép Sẵn có  Đặt Giữ
Sao chép Sẵn có  Đặt Giữ