Seminar On Employment Administration 1987-1988, Tokyo, : Country Report /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Được phát hành:Ankara: DPT.Tub, 1987.
Mô tả vật lý:51 Sayfa
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Sınıflama Numarası:331.1109561
Eser Adı:Seminar On Employment Administration 1987-1988, Tokyo, : Country Report / Haz. Ali Boğa.
Basım Bilgisi:1. Edisyon
Được phát hành:Ankara: DPT.Tub, 1987.
Mô tả vật lý:51 Sayfa
Genel Notlar:Bibl. Dipnotlar
Những chủ đề:
Kişi Ek Girişi:Boğa, Ali
Kurum/Kuruluş Ek Girişi:DPT

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE

Chi tiết quỹ từ T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE
Số hiệu: 331.1109561 SEM K.1
331.1109561 SEM N.2
Sao chép Sẵn có  Đặt Giữ
Sao chép Sẵn có  Đặt Giữ