Some Methodological Problems Encountered In The Manpower Studies In Turkey.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Được phát hành:(Y.Y.): (Y.Y.)
Mô tả vật lý:3 Sayfa
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Sınıflama Numarası:331.1109561
Eser Adı:Some Methodological Problems Encountered In The Manpower Studies In Turkey.
Basım Bilgisi:1. Edisyon
Được phát hành:(Y.Y.): (Y.Y.)
Mô tả vật lý:3 Sayfa
Những chủ đề:
Kurum/Kuruluş Ek Girişi:(Y.Y.)

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE

Chi tiết quỹ từ T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE
Số hiệu: 331.1109561 SOM K.1
Sao chép Sẵn có  Đặt Giữ