Development co-operation: efforts and policies of the members of the Development Assistance Committee.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Được phát hành:Paris: OECD, 1972-
Mô tả vật lý:v. : ill.
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
số ISSN:1563-3152
Sınıflama Numarası:338.911724/DACe
Eser Adı:Development co-operation: efforts and policies of the members of the Development Assistance Committee.
Paralel Eser Adı:DAC journal
Development co-operation
Development cooperation
Development co-operation report 1999-
Development cooperation report 1999-
Được phát hành:Paris: OECD, 1972-
Mô tả vật lý:v. : ill.
Tần suất xuất bản:Annual
Cilt/Tarih Aralığı:1972 review -
Loạt:1999- : International development
Genel Notlar:Some issues have also a distinctive title
Beginning with the 1999 report, issued as no. 1 of each v. of the quarterly: DAC journal.
Related item: DAC journal
Variant title: Development co-operation
Running title: Development co-operation report 1999-
Kütüphanede bulunan yıllar: v.2 no.1 (2001), v.3 no.1 (2002), v.4 no.1 (2003), v.5 no.1 (2004) v.8 no.1 (2006), v.9 no.1 (2007), v.10 no.1 (2009), 2010
Những chủ đề:
Kurum/Kuruluş Ek Girişi:Organisation for Economic Co-operation and Development. Development Assistance Committee (OECD. DAC)

Internet

SourceOECD (On-line erişim)

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE

Chi tiết quỹ từ T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE
Số hiệu: 338.911724 DACE
338.911724 DACE 2001 C.2 1 N.1
338.911724 DACE 2001 C.2 1 N.2
338.911724 DACE 2002 C.3 1 N.1
338.911724 DACE 2002 C.3 1 N.2
338.911724 DACE 2003 C.4 1
338.911724 DACE 2004 C.5 1
338.911724 DACE 2006 C.8 1
338.911724 DACE 2007 C.9 1
338.911724 DACE 2009 C.10 1
Sao chép Sẵn có  Đặt Giữ
Sao chép Sẵn có  Đặt Giữ
Sao chép Sẵn có  Đặt Giữ
Sao chép Sẵn có  Đặt Giữ
Sao chép Sẵn có  Đặt Giữ
Sao chép Sẵn có  Đặt Giữ
Sao chép Sẵn có  Đặt Giữ
Sao chép Sẵn có  Đặt Giữ
Sao chép Sẵn có  Đặt Giữ
Sao chép Sẵn có  Đặt Giữ