Labour Supply, Growth Constraints And Work Sharing.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Được phát hành:Paris: OECD, 1982.
Mô tả vật lý:67 Sayfa
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Sınıflama Numarası:331.112
Eser Adı:Labour Supply, Growth Constraints And Work Sharing.
Basım Bilgisi:1. Edisyon
Được phát hành:Paris: OECD, 1982.
Mô tả vật lý:67 Sayfa
Genel Notlar:Bibl. Bölüm Sonlarında
Những chủ đề:
Kurum/Kuruluş Ek Girişi:OECD

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE

Chi tiết quỹ từ T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE
Số hiệu: 331.112 LAB K.1
331.112 LAB N.1
Sao chép Sẵn có  Đặt Giữ
Sao chép Sẵn có  Đặt Giữ