Trích dẫn APA

Wild, J. (. E. (. (1962). The European Common Market and the European Free Trade Association. 3d. rev. ed. London: Library Association.

Trích dẫn kiểu Chicago

Wild, J. (John) E. (Edward). The European Common Market and the European Free Trade Association. 3d. Rev. Ed. London: Library Association, 1962.

Trích dẫn MLA

Wild, J. (John) E. (Edward). The European Common Market and the European Free Trade Association. 3d. Rev. Ed. London: Library Association, 1962.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.