Labour Market Dynamics In The Russian Federation . Moscow, December 1996.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Được phát hành:Paris: OECD, 1997.
Mô tả vật lý:161 Sayfa
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Sınıflama Numarası:331.120947
Eser Adı:Labour Market Dynamics In The Russian Federation . Moscow, December 1996.
Basım Bilgisi:1. Edisyon
Được phát hành:Paris: OECD, 1997.
Mô tả vật lý:161 Sayfa
Loạt:OECD.Pccet.
Genel Notlar:Bibl. Bildiri Sonlarında
Những chủ đề:
Kurum/Kuruluş Ek Girişi:OECD

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE

Chi tiết quỹ từ T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE
Số hiệu: 331.120947 LAB M K.1
Sao chép Sẵn có  Đặt Giữ