Direction of trade statistics. Yearbook.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Được phát hành:Washington, D.C.: International Monetary Fund, 1981 -
Mô tả vật lý:v.
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
số ISSN:0252306X, 02523019
Sınıflama Numarası:R/382.0212/DIR
Eser Adı:Direction of trade statistics. Yearbook.
Paralel Eser Adı:Direction of trade statistics
Được phát hành:Washington, D.C.: International Monetary Fund, 1981 -
Mô tả vật lý:v.
Tần suất xuất bản:Annual
Cilt/Tarih Aralığı:1981 -
Genel Notlar:Covers events of the previous seven years, e.g. vol. for 1998 covers 1991-97, etc.
Supplement to: Direction of trade statistics
Kütüphanede bulunan yıllar: 1997,1998, 2000, 2001, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013
Những chủ đề:
Kurum/Kuruluş Ek Girişi:International Monetary Fund (IMF)

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE

Chi tiết quỹ từ T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE
Số hiệu: R 382.0212 DIR
R 382.0212 DIR 1997 YEARBOOK
R 382.0212 DIR 2010 YEARBOOK
R 382.0212 DIR 2013YEARBOOK
Sao chép Sẵn có  Đặt Giữ
Sao chép 2 Sẵn có  Đặt Giữ
Sao chép 3 Sẵn có  Đặt Giữ
Sao chép 4 Sẵn có  Đặt Giữ
Sao chép 5 Sẵn có  Đặt Giữ
Sao chép 6 Sẵn có  Đặt Giữ
Sao chép 7 Sẵn có  Đặt Giữ
Sao chép 8 Sẵn có  Đặt Giữ
Sao chép 9 Sẵn có  Đặt Giữ
Sao chép 10 Sẵn có  Đặt Giữ
Sao chép Sẵn có  Đặt Giữ
Sao chép Unknown Sẵn có  Đặt Giữ
Sao chép Sẵn có  Đặt Giữ