Bulletin of economic research.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Magazine
Được phát hành:Oxford: Basil Blackwell.
Mô tả vật lý:v.: ill.
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Magazine
số ISSN:0307-3378
Sınıflama Numarası:Sureli
Eser Adı:Bulletin of economic research.
Được phát hành:Oxford: Basil Blackwell.
Mô tả vật lý:v.: ill.
Tần suất xuất bản:Semiannual, 1971-1984
Cilt/Tarih Aralığı:v. 23 - May 1971-
Genel Notlar:Imprint varies: 1971- Leeds, School of Economic Studies, University of Leeds.
Issued jointly by the Departments of Economics of the Universities of Hull, Leeds, Sheffield, York and Bradford.
Kütüphanede bulunan yıllar: v.23 n. 1-2 (1971), v.24 n. 1-2 (1972), v.25 n. 1-2 (1973), v.26 n. 1-2 (1974)
Những chủ đề:
Kurum/Kuruluş Ek Girişi:University of Hull. Dept. of Economics and Commerce.
University of Leeds. Dept. of Economics and Commerce.
University of Sheffield. Dept. of Economics and Commerce.
University of York. Dept. of Economics.
University of Bradford. Dept. of Economics.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE

Chi tiết quỹ từ T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE
Số hiệu: SURELI 1971 V.23 N.1-2
SURELI 1972 V.24 N.1-2
SURELI 1973 V.25 N.1-2
SURELI 1974 V.26 N.1-2
Sao chép Unknown Sẵn có  Đặt Giữ
Sao chép Unknown Sẵn có  Đặt Giữ
Sao chép Unknown Sẵn có  Đặt Giữ
Sao chép Unknown Sẵn có  Đặt Giữ