Built environment quarterly.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Magazine
Được phát hành:London: George Godwin Ltd., 1975-1978.
Mô tả vật lý:4v.: ill.
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Magazine
số ISSN:0308-1508
Sınıflama Numarası:Sureli
Eser Adı:Built environment quarterly.
Được phát hành:London: George Godwin Ltd., 1975-1978.
Mô tả vật lý:4v.: ill.
Tần suất xuất bản:Quarterly
Cilt/Tarih Aralığı:v. 1-4, no. 1; June 1975-Mar. 1978.
Genel Notlar:Continues: Built environment 0045-3463
Kütüphanede bulunan yıllar: v.1 n. 1-3 (1975), v.2 n. 1-4 (1976), v.3 n. 1-4 (1977), v.4 n. 1 (1978).
Những chủ đề:
Önceki Eser Adı:Built environment.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE

Chi tiết quỹ từ T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE
Số hiệu: SURELI 1975 V.1 N.1-3
SURELI 1976 V.2 N.1-4
SURELI 1977 V.3 N.1-4
Sao chép Unknown Sẵn có  Đặt Giữ
Sao chép Unknown Sẵn có  Đặt Giữ
Sao chép Unknown Sẵn có  Đặt Giữ