Bulletin of the European Economic Community.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Magazine
Được phát hành:[Brussels] Secretariat of the Commission of the European Economic Community.
Mô tả vật lý:v.: ill.
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Magazine
số ISSN:0531-3430
Sınıflama Numarası:Sureli
Eser Adı:Bulletin of the European Economic Community.
Paralel Eser Adı:Bulletin of the European Communities.
Được phát hành:[Brussels] Secretariat of the Commission of the European Economic Community.
Mô tả vật lý:v.: ill.
Tần suất xuất bản:Monthly
Cilt/Tarih Aralığı:[v. 1-10]; Sept./Dec. 1958-Dec. 1967.
Genel Notlar:Merger of:
Bulletin of the European Coal and Steel Community.
Bulletin of the European Communities.
Some numbers accompanied by supplements.
Issued also in French, German, Italian, and Dutch editions.
Kütüphanede bulunan yıllar: n. 1-9 (1960), n. 1-12 (1961), n. 1-12 (1962), n. 1-12 (1963), n. 1-12 (1963) Fr.
Những chủ đề:

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE

Chi tiết quỹ từ T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE
Số hiệu: SURELI 1960 N.1-9
SURELI 1961 N.1-12
SURELI 1962 N.1-12
SURELI 1963 N.1-12
SURELI 1963 N.1-12 FR.
Sao chép Unknown Sẵn có  Đặt Giữ
Sao chép Unknown Sẵn có  Đặt Giữ
Sao chép Unknown Sẵn có  Đặt Giữ
Sao chép Unknown Sẵn có  Đặt Giữ
Sao chép Unknown Sẵn có  Đặt Giữ