Küresel bakış.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Magazine
Được phát hành:Ankara: Türkiye Adalet Akademisi,
Mô tả vật lý:c.:res., tab.
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Magazine
số ISBN:2146-1376
Ngôn ngữ:English
Eser Adı:Küresel bakış.
Paralel Eser Adı:Çeviri hukuk dergisi
Được phát hành:Ankara: Türkiye Adalet Akademisi,
Mô tả vật lý:c.:res., tab.
Tần suất xuất bản:3 aylık
Những chủ đề:

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE

Chi tiết quỹ từ T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE
Số hiệu: SAYI:7-18 C.5 2015
Sao chép Unknown Sẵn có  Đặt Giữ