Sosyal güvence.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Magazine
Được phát hành:Ankara: Sosyal Güvenlik Uzmanları Derneği,
Mô tả vật lý:c.:tab., şek.
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Magazine
số ISSN:2146-5646
Ngôn ngữ:English
Eser Adı:Sosyal güvence.
Được phát hành:Ankara: Sosyal Güvenlik Uzmanları Derneği,
Mô tả vật lý:c.:tab., şek.
Tần suất xuất bản:6 aylık
Genel Notlar:Türkçe ve İngilizce
Những chủ đề:
Kurum/Kuruluş Ek Girişi:Sosyal Güvenlik Uzmanları Derneği

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE

Chi tiết quỹ từ T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE
Số hiệu: C.4 SAYI:7-8 2015
Sao chép Unknown Sẵn có  Đặt Giữ