Journal of economic geography= Economic geography.

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
التنسيق: Magazine
منشور في:Oxford, UK: Oxford University Press; 2001-
وصف مادي:c. tab.
التفاصيل البيبلوغرافية
التنسيق: Magazine
تدمد:1468-2702
اللغة:English
Eser Adı:Journal of economic geography= Economic geography.
Paralel Eser Adı:Economic geography
منشور في:Oxford, UK: Oxford University Press; 2001-
وصف مادي:c. tab.
تواتر النشر:Five no. a year (Jan.2004- )
Genel Notlar:Kütüphanede bulunan yıllar: v:15 (1-6) 2015
الموضوعات:

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE

تفاصيل المقتنيات من T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE
رقم الطلب: V.15 N.1-6 2015
النسخة Unknown متاح  أحجز النسخة