Socio-economic review.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Magazine
Được phát hành:Oxford ; U.K.: Oxford University Press,
Mô tả vật lý:v.; tab.
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Magazine
số ISSN:1475-1461
Ngôn ngữ:English
Eser Adı:Socio-economic review.
Được phát hành:Oxford ; U.K.: Oxford University Press,
Mô tả vật lý:v.; tab.
Tần suất xuất bản:Three times a year
Những chủ đề:

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE

Chi tiết quỹ từ T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE
Số hiệu: V.13 N.1-3 2015
Sao chép Unknown Sẵn có  Đặt Giữ