Trích dẫn APA

Society for Financial Studies. The review corporate finance studies. Cary, Nort Carolina: Oxford University Press.

Trích dẫn kiểu Chicago

Society for Financial Studies. The Review Corporate Finance Studies. Cary, Nort Carolina: Oxford University Press.

Trích dẫn MLA

Society for Financial Studies. The Review Corporate Finance Studies. Cary, Nort Carolina: Oxford University Press.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.