The review corporate finance studies.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Magazine
Được phát hành:Cary, Nort Carolina: Oxford University Press,
Mô tả vật lý:"Published on behalf of the Society for Financial Studies"
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Magazine
số ISSN:2046-9128
Ngôn ngữ:English
Eser Adı:The review corporate finance studies.
Paralel Eser Adı:Review corporate finance studies
Được phát hành:Cary, Nort Carolina: Oxford University Press,
Mô tả vật lý:"Published on behalf of the Society for Financial Studies"
Tần suất xuất bản:Semiannual
Genel Notlar:Kütüphanede bulunan yıllar: 2014 C.2-3 (1-2), 2015 C.4 (1-2)
Những chủ đề:
Kurum/Kuruluş Ek Girişi:Society for Financial Studies

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE

Chi tiết quỹ từ T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE
Số hiệu: V.2,3 NO:1-2 2014
V.4 NO:1-2 2015
Sao chép Unknown Sẵn có  Đặt Giữ
Sao chép Unknown Sẵn có  Đặt Giữ