Cambridge journal of regions economy and society.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Magazine
Được phát hành:Oxford, UK: Oxford University Press,
Mô tả vật lý:v. tab.
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Magazine
số ISSN:1752-1378
Ngôn ngữ:English
Eser Adı:Cambridge journal of regions economy and society.
Được phát hành:Oxford, UK: Oxford University Press,
Mô tả vật lý:v. tab.
Tần suất xuất bản:Three times a year
Genel Notlar:"Published on behalf of Cambridge Political Economy Society"
Những chủ đề:
Kurum/Kuruluş Ek Girişi:Cambridge Political Economy Society

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE

Chi tiết quỹ từ T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE
Số hiệu: V.8 NO:1-3 2015
Sao chép Unknown Sẵn có  Đặt Giữ