Shipping statistics and market review.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Magazine
Được phát hành:Biemen, Germany:
Mô tả vật lý:v.:tab.
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Magazine
số ISSN:0721-3751
Ngôn ngữ:English
Eser Adı:Shipping statistics and market review.
Được phát hành:Biemen, Germany:
Mô tả vật lý:v.:tab.
Tần suất xuất bản:Ten-twelve issues yearly
Những chủ đề:
Kurum/Kuruluş Ek Girişi:Institute of Shipping Economics and Logistics

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE

Chi tiết quỹ từ T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE
Số hiệu: V.59 NO:1-12 2015
Sao chép Unknown Sẵn có  Đặt Giữ