IJ Global.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Magazine
Được phát hành:London, UK: Euromoney Institutional Investor PLC,
Mô tả vật lý:vol. :
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Magazine
số ISSN:2055-4842
Ngôn ngữ:English
Eser Adı:IJ Global.
Paralel Eser Adı:Infrastructure journal and project finance magazine.
IJ global
Infrastructure journal global.
Được phát hành:London, UK: Euromoney Institutional Investor PLC,
Mô tả vật lý:vol. :
Genel Notlar:Merger of Infrastructure journal and project finance
Những chủ đề:

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE

Chi tiết quỹ từ T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE
Số hiệu: VOL:344 (4-11) 2014
VOL:352-358 2015
Sao chép Unknown Sẵn có  Đặt Giữ
Sao chép Unknown Sẵn có  Đặt Giữ