Kamu borç yönetimi raporu.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Magazine
Được phát hành:Ankara: T.C. Hazine Müsteşarlığı,
Mô tả vật lý:c.:tab.
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Magazine
số ISBN:1305-0818
Ngôn ngữ:English
Eser Adı:Kamu borç yönetimi raporu.
Được phát hành:Ankara: T.C. Hazine Müsteşarlığı,
Mô tả vật lý:c.:tab.
Tần suất xuất bản:Aylık
Những chủ đề:
Kurum/Kuruluş Ek Girişi:T.C. Hazine Müsteşarlığı

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE

Chi tiết quỹ từ T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE
Số hiệu: OCAK, NISAN, HAZIRAN, EYLÜL, ARALIK 2014
OCAK- AGUSTOS, KASIM-ARALIK 2015
Sao chép Unknown Sẵn có  Đặt Giữ
Sao chép Unknown Sẵn có  Đặt Giữ