Katma Bütçe Kanunları (1924-1939).

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Tài liệu tham khảo
Được phát hành:Ankara: Maliye Ve Gümrük Bakanlığı. Bmkgm, 1994.
Mô tả vật lý:C Sayfa
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Tài liệu tham khảo
Ngôn ngữ:Turkish
Sınıflama Numarası:R/351.722026561
Eser Adı:Katma Bütçe Kanunları (1924-1939).
Basım Bilgisi:1. Edisyon
Được phát hành:Ankara: Maliye Ve Gümrük Bakanlığı. Bmkgm, 1994.
Mô tả vật lý:C Sayfa
Genel Notlar:`İçindekiler:C.1.(1924-1939), C.2.(1940-1950), C.3. (1951-1959), C.4.(1960-1966), C.5(1967-1972), C.6.`
Những chủ đề:
Kurum/Kuruluş Ek Girişi:Mgb

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE

Chi tiết quỹ từ T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE
Số hiệu: R 351.722026561 BÜT
Sao chép Unknown Sẵn có  Đặt Giữ