Der grosse Brockhaus Atlas

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Tài liệu tham khảo
Được phát hành:Wiesbaden: Brockhaus, F. A., 1960
Mô tả vật lý:ST 40, 664 p.: illus. (part col.) col. maps (part fold.) col. diagrs.
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Tài liệu tham khảo
Ngôn ngữ:Turkish
Sınıflama Numarası:R/033/GRO/ATLAS
Eser Adı:Der grosse Brockhaus Atlas
Paralel Eser Adı:Brockhaus, F. A., firm, Wiesbaden
Được phát hành:Wiesbaden: Brockhaus, F. A., 1960
Mô tả vật lý:ST 40, 664 p.: illus. (part col.) col. maps (part fold.) col. diagrs.
Những chủ đề:

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE

Chi tiết quỹ từ T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE
Số hiệu: R 033 GRO ATLAS
Sao chép Unknown Sẵn có  Đặt Giữ