Norway: des emplois pour les jeunes.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Được phát hành:Paris: OECD, 2008.
Mô tả vật lý:139p.: col. ill.
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
số ISBN:9789264049192
Sınıflama Numarası:331.3409481/NOR
Eser Adı:Norway: des emplois pour les jeunes.
Paralel Eser Adı:Vandenberghe, Vincent
Được phát hành:Paris: OECD, 2008.
Mô tả vật lý:139p.: col. ill.
Loạt:Jobs for youth = Des emplois pour les jeunes
Genel Notlar:"..... was prepared by Vincent Vandenberghe" - Foreword.
Text in English, summary and main recommendations also in French.
Includes bibliographical references
Những chủ đề:
Kurum/Kuruluş Ek Girişi:Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: Kütüphane

Chi tiết quỹ từ T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: Kütüphane
Số hiệu: 331.3409481 NOR K
Sao chép Unknown Sẵn có  Đặt Giữ