Enhancing financial inclusion in the COMCEC countries

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Được phát hành:Ankara: COMCEC Coordination Office, 2014
Mô tả vật lý:vıı, 178 p. ill.
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Sınıflama Numarası:332.091767 ENH
Eser Adı:Enhancing financial inclusion in the COMCEC countries
Được phát hành:Ankara: COMCEC Coordination Office, 2014
Mô tả vật lý:vıı, 178 p. ill.
Genel Notlar:At head of title: Standing Committee for Economic and Commerical Cooperation of the Organization of Islamic Cooperation (COMCEC)
Includes bibliographical references (p. 170 - 178)
Những chủ đề:
Kurum/Kuruluş Ek Girişi:COMCEC Coordination Office
Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of the Organization of Islamic Cooperation (COMCEC)

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: Kütüphane

Chi tiết quỹ từ T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: Kütüphane
Số hiệu: 332.091767 ENH
Sao chép Unknown Sẵn có  Đặt Giữ